Verkoopsvoorwaarden

 1. De verkoop wordt geregeld volgens deze verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van offerte. Officiële prijswijzigingen zoals voorzien door wettelijke beschikkingen brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgestelde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
 3. Bij levering van onze goederen door derden, reist de koopwaar altijd op risico van de koper/bestemmeling, zelfs wanneer dit franco geschiedt.
 4. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant.
 5. Alle facturen zijn contant te betalen bij levering, of via overschrijving bij bestelling, op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
 6. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom van Copains de Soif bij afwijking van art.1583 van het Burgelijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering.
 7. Bestellingen zijn op te halen in Linter, Bonastraat 7 (Maarten) of Sint-Truidensesteenweg 89 (Jef) na afspraak.
 8. De wijnen kunnen worden geleverd franco aan huis in België vanaf een minimum bestelling van 350€ excl. BTW. Voor leveringen die niet voldoen aan deze voorwaarde wordt in onderling overleg een kostprijs voor de levering bepaald.
 9. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege.
 10. Bestellingen worden uitgevoerd zonder garanties van levering op een vaste datum. Wijzigingen of laattijdigheid van levering in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht om de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen.
 11. Een adreswijziging moet worden gemeld aan de verkoper en vormt geen excuus voor het niet kennis kunnen nemen van de factuur of niet tijdig klacht kunnen in te dienen.
 12. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-uitbetaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag van de afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
 13. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15% met een minimum van 50 euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (Zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art.1147 B.W en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
 14. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De bedragen voor alle eventueel in consignatie gegeven wijnen worden dan eveneens dadelijk opeisbaar door de verkoper.
 15. Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 16. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.
 17. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd, onverschillig de koopbedingen en betalingswijze of het adres van de koper.